SNCS

Người không có phúc khí, trên thân thường thể hiện ra 3 tật xấu

todattn

Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái ...